Dags för årsmöte!

Den 10/5 håller Drivkraft Årsmöte.
Plats: Radisson Blu Hotel Malmö, Östergatan 10
Tid: kl.12-13:30 inkl lunch

Anmäl dig till anna@drivkrafthelsingborg.se om du vill delta.

DAGORDNING

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2. Fastställande av röstlängd för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av dagordning.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

11. Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 eller 2 år.

12. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år.

13. Val av revisor.

14. Val till valberedning bestående av 2 personer.

15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

16. Övriga frågor.