drivkraft nov2019 253

Drivkrafts styrelse:
Joakim Gyllin, Consid, ordf
Eva Carlsvi, PwC
Jessica Grundström Ahldin, Grundare Drivkraft Malmö
Sara Kleijsen Åhlander, Malmö Stad
Bita Waldén, Kavli
Petra Segerdahl, Verahill 

Valberedning: 
Sam Aston, Netset
Ronny Andersson, Malmö Stad

Årsredovisning
2022

Stadgar
Läs stadgarna här

10 års jubileum 2021
Tryck på bilden för att ladda ner hela rapporten.

Om oss

Drivkraft är en ideell förening som bildades i Malmö 2011 som ett samarbete mellan Malmö Stad och näringslivet i regionen. Vi erbjuder mentorer till både elever och deras föräldrar samt håller i läxhjälp på ett antal skolor varje vecka.

Vår vision är att skapa en bättre framtid för både den enskilde eleven och stadens invånare och vi tror att om vi arbetar tillsammans så får vi alla en bättre framtid. Vi vill att alla ska ha samma möjlighet, oavsett var man är född eller vilka hemförhållanden man har.

Genom möten lär vi oss om varandra

Drivkraft är den morot alla behöver oavsett bakgrund och förutsättningar. För många kan drivkraften att klara skolan vara svår nog likaså att ta sig in på arbetsmarknaden. Genom möten mellan människor lär vi oss om varandra och kan bättre förstå varandras olikheter och likheter, vi kan också tillsammans hjälpa varandra att hitta drivkraften för både individens och stadens utveckling. Vi tror att vi alla har en oerhörd nytta av att träffa nya människor och lära sig av varandra. Drivkraft är ett erfarenhetsutbyte som vi tror kommer att berika alla som deltar.

Vi vill inspirera till studier och fånga upp elever som behöver stöd

Drivkraft är en mentorsverksamhet som vänder sig till elever och deras familjer i årskurs 6-9. Vi samarbetar med skolor som vill ha mentorskap och elevinspiration och till vår hjälp har vi volontärer från allmänheten. Syftet är att på olika sätt inspirera till förbättrade möjligheter i studier och framtida yrkesval, motverka skolk och fånga upp elever som på olika sätt behöver stöd.

Bakgrunden till Drivkraft är bland annat en del elevers svårigheter att klara sin skolgång med godkända betyg. Detta beror allt som oftast inte på att de saknar kapacitet, utan på grund av att de av olika anledningar inte fullt ut använder sina resurser eller tillgodogör sig undervisning på ett optimalt sätt. Det kan handla om avsaknad av vuxenstöd i hemmet, bristande målbild och drivkraft, lågt självförtroende eller helt enkelt behov av att lära sig att strukturera och planera sitt skolarbete. Drivkraft verkar inte bara i skolmiljö utan syftar även till att ge eleven en meningsfull fritid.

De globala målen

Den 25 september 2015 antog 193 av FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda för hur länderna ska arbeta för hållbar utveckling under de närmaste åren. I agendan finns det 17 globala mål som innefattar alla tre dimensionerna av hållbarhet – social, ekonomisk och miljömässig. Varje mål har en rad delmål och en rad indikatorer som gör det möjligt att mäta framstegen.

För att de globala målen ska bli verklighet måste alla delar av samhället – organisationer, näringsliv, offentlig sektor, forskare och enskilda individer – vara med. Här spelar Drivkraft och andra organisationer i civilsamhället en viktig roll genom respektive verksamhet. Vi samarbetar med olika offentliga och privata aktörer och tillsammans bidrar vi till att nå dessa 4 globala mål för hållbar utveckling.